THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË PUNËTORI

Punëtoria 1: Trajnim mbi shkaqet dhe pasojat e migrimit.

Punëtoria 2: Trajnim mbi forcimin e kapaciteteve të të rinjve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

AFATI PËR APLIKIM 10.11.2023 – 17.11.2023
Vendi i realizimit të punëtorive: Qendra Rinore e Komunitetit – Çair – YCCC
Datat e realizimit të punëtorive: 30.11.2023 – 01.12.2023
Të drejtë aplikimi kanë të rinjtë e moshës 18-25 vjeçare

Aplikoni duke plotësuar Formularin e mëposhtëm!