ANËTARËSOHU

 

Nëse jeni i/e interesuar ti bashkoheni Rrjetit të Grave në Shkencë, ju lutemi të plotësoni formularin në vijim në mënyrë që të regjistroheni në bazën tonë të të dhënave dhe të kontaktoheni në vijim nga ne, lidhur me njoftime mbi  aktivitete/ngjarje të ndryshme. Formulari mund të plotësohet në gjuhën shqipe, maqedonase ose në gjuhën angleze.

 

Ако сте заинтересирани да се приклучите на Мрежа на жени во науката, ве молиме пополнете го формуларот подолу за да се регистрирате во нашата база на податоци и да ве контактираме подолу за различни новости. Формуларот може да се пополни на албански, македонски или англиски јазик.

 

If you are interested in joining Women in Science Network, please fill out this form to register and we will get in touch with you to share any news of your interest . The form can be filled in Albanian, Macedonian or English.